คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมได้รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (data.go.th)

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ให้ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ “DG Awards 2023” ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยในส่วนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผู้เข้ารับรางวัล

ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (data.go.th) ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พิจารณาจากชุดข้อมูลทั้งหมดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิด ร่วมกับการนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และตอบโจทย์ตามประเด็นขอบเขตการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามความต้องการจากผู้ใช้ข้อมูล

แชร์