สื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 8 ประการ และ Do & Don’t แนวทางในการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม

วันที่  

07/08/66

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยกลุ่มงานจริยธรรม ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 8 ประการ และ Do & Don’t แนวทางในการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการและบุคลากรทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ