Facebook Logo

อบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ เพจ “ดวงใจวิจารณ์” และสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 2 โดยมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของการวิจารณ์วรรณกรรมสมัยใหม่ในโลกดิจิทัล” โดยมีวิทยากรในการเสวนา ประกอบไปด้วย นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ , รศ.ดร. สรณัฐ ไตลังคะ , นายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย และ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ ซึ่งมีนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 70คน ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ซึ่งกิจกรรมการอบรม ดังกล่าว จะจัดครั้งต่อไป ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ