เยี่ยมชมผลงานที่ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมในชุมชน ตามแนวคิด “แวดล้อมคือตัวตน” มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พื้นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นถิ่น และร่วมกิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม(ทริปเดินเที่ยวเพลินเพลิน ณ เมืองเก่าเพชรบุรี)

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกิจกรรมออกแบบกราฟิกในพื้นที่สาธารณะหรือสาธารณศิลป์ (Public Art) รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ณ ชุมชนเลียบคลองกระแชง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายปภังกร จรรยงค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร และนายกิติพงษ์ พึ่งแตง (ครูเจี๊ยบ) พาเยี่ยมชมผลงานที่ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมในชุมชน ตามแนวคิด “แวดล้อมคือตัวตน” มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พื้นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นถิ่น และร่วมกิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม(ทริปเดินเที่ยวเพลินเพลิน ณ เมืองเก่าเพชรบุรี) ทั้งยังสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน ส่งผลในเชิงเศรษฐกิจได้ต่อไป

แชร์