เยี่ยมชมศิลปะบนผนังกำแพง บริเวณตลาดฮิมห้วยน้ำหมาน ชุมชนบ้านแฮ่ ภายใต้โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะ “ฮีตเก่าคองหลังบนผนังกำแพงบ้านไทเฮา”

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยดร. ณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย เยี่ยมชมศิลปะบนผนังกำแพง บริเวณตลาดฮิมห้วยน้ำหมาน ชุมชนบ้านแฮ่ ภายใต้โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะ “ฮีตเก่าคองหลังบนผนังกำแพงบ้านไทเฮา” โดยโครงการดังกล่าวเปิดให้ศิลปิน ผู้ที่มีงานประจำ ครูศิลปะจากต่างอำเภอ เข้ามาร่วมช่วยกันสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยบนพื้นที่กำแพงบ้านบริเวณถนนคีรีรัฐ และโดยรอบเทศบาลเมืองเลย จำนวน 20 จุด ระยะทางประมาณ 500 เมตรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวและผู้คนจากทั่วทุกภูมิภาค

แชร์