คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เสวนา “ฅ.ฅน ช.ช้าง สร้างชื่อไทยในเวทีโลก” เพื่อเผยแพร่แนวคิดของนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 – 10:45 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดเสวนา “ฅ.ฅน ช.ช้าง สร้างชื่อไทยในเวทีโลก” เพื่อเผยแพร่แนวคิดของนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี สู่ผู้ชมในจังหวัดสุรินทร์ และเพื่อต่อยอดการติดตั้งโครงสร้างบ้านคน – บ้านช้างในพื้นที่วัดป่าอาเจียง จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ร่วมเสวนาได้แก่ รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข ภัณฑารักษ์โครงการฯ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา สถาปนิกผู้ออกแบบพื้นที่นิทรรศการ Thai Pavilion อ.ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง รองประธานชมรมชาวกูยแห่งประเทศไทย อ.ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน ตัวแทนจากกลุ่มศิลปกรรมสุรินทร์ และคุณวรัญญู เหมือนรัตน์ (คุณเสือ) ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage Elephant Thailand

แชร์