เสวนา “ฅ.ฅน ช.ช้าง สร้างชื่อไทยในเวทีโลก” เพื่อเผยแพร่แนวคิดของนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 – 10:45 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดเสวนา “ฅ.ฅน ช.ช้าง สร้างชื่อไทยในเวทีโลก” เพื่อเผยแพร่แนวคิดของนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี สู่ผู้ชมในจังหวัดสุรินทร์ และเพื่อต่อยอดการติดตั้งโครงสร้างบ้านคน – บ้านช้างในพื้นที่วัดป่าอาเจียง จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ร่วมเสวนาได้แก่ รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข ภัณฑารักษ์โครงการฯ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา สถาปนิกผู้ออกแบบพื้นที่นิทรรศการ Thai Pavilion อ.ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง รองประธานชมรมชาวกูยแห่งประเทศไทย อ.ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน ตัวแทนจากกลุ่มศิลปกรรมสุรินทร์ และคุณวรัญญู เหมือนรัตน์ (คุณเสือ) ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage Elephant Thailand

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ภาพกิจกรรมอื่นๆ