คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 YOUNG ARTISTS TALENT #10

ดร.กมล ทัศนาญชลี และอาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ ร่วมกล่าวต้อนรับนิสิต นักศึกษาจากสถานบันต่างที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ YOUNG ARTISTS TALENT #10 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณ์สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ ในการสืบทอดภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นการประสาน เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างศิลปินร่วมสมัย ศิลปินรุ่นใหม่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการสร้างโอกาสและความเป็นเลิศทางด้านศิลปะให้กับเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป สำหรับโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -19 มกราคม ๒๕๖2 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ โดยตลอดกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้จากศิลปินแห่งชาติอย่างใกล้ชิด และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้จะเดินทางไปศึกษาดูงานศิลปะและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

แชร์