Facebook Logo

โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ร่วมสมัย “ศิลป์อีสาน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ

วันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เดินทางเข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.) จังหวัดนคราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมผลงานศิลปะร่วมสมัย ในโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ร่วมสมัย “ศิลป์อีสาน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ พร้อมทั้งเข้าร่วมหารือกับรองคณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เรื่องในพิธีเปิดงานฯ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ