Facebook Logo

โครงการสีในงานจิตรกรรมแนวใหม่ สู่ดินแดนแห่งอารยะธรรมอินเดีย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการสีในงานจิตรกรรมแนวใหม่ สู่ดินแดนแห่งอารยะธรรมอินเดีย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมแสดงงานบ้านสี ระหว่างวันที่ 9 – 25 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ และต่อยอดนำชิ้นงานเข้าสู่วิถีชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนำบางส่วนจากบ้านสีไปซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม ในลักษณะศิลปะสู่ชุมชน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากนั้นจะนำผลงานดังกล่าวไปแสดง ณ Kalakshetra Art Gallery จังหวัด Guwahati ณ ประเทศอินเดีย ในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ