Facebook Logo

โครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 การจัดแสดงผลงานการประกวดวาดภาพสัตหีบทะเลสีฟ้า ท้องฟ้าสีครามฯ ครั้งที่ 1 และ 2

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และบุคลากรสำนักงาน ติดตามโครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 การจัดแสดงผลงานการประกวดวาดภาพสัตหีบทะเลสีฟ้า ท้องฟ้าสีครามฯ ครั้งที่ 1 และ 2
โดยเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดแสดงผลงานการประกวดวาดภาพ “เพลินศิลป์ถิ่นนาวี” ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์