โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมหารือแนวทางการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตร์ศิลป์ (ทัศนศิลป์) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้แทนฝ้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาลทั้งในระดับกระทรวง และรัฐบาล ตามนโยบายสำคัญ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่องทางการสื่อสาร มุ่งเน้นความรวดเร็ว สม่ำเสมอ และมีความต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการส่งข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อสร้างการรับรู้งานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ