Facebook Logo

“โครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ : กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า ” มอบให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

กระทรวงวัฒนธรรม น้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร- มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์ลวดลายบนถุงผ้า “โครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ : กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า ” มอบให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๗ และ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำถุงผ้าที่สร้างสรรค์ลวดลาย จากโครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ : กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช จำนวนโรงพยาบาลละ 1,000 ใบ
โดยมีนางสาวพิมพ์ทิชา วิไลโรจน์ ผู้แทน ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้นำส่งมอบเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการใน”โครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ: กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า เป็นโครงการที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรมน้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พรงมีพระราชปณิธานที่จะปลุกจิตสำนึกให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี และมีความเสียสละ ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และทำความตี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆให้ จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยแสดงพลังแห่งการเป็นจิตอาสา รวมทั้งหน่วยงานราชการส่งเสริมการสร้างสังคมของคนดีในฐานะที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัย ประกอบกับสำนักงานฯ มีเครือข่ายศิลปินที่มีศักยภาพ และมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะชั้นนำระดับประเทศ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของบุคลากร จึงเชิญชวนเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนเครือข่ายศิลปิน และประชาชนจิตอาสา ร่วมสร้างลวดลาย ภาพวาดลงบนถุงผ้า เพื่อมอบให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นำไปใส่ยา ซึ่งการสร้างสรรค์ลวดลายลงบนถุงผ้าเหล่านี้ นอกจากจะเกิดประโยชน์ในด้านการใช้งานของผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการสร้างสุนทรียะ กล่อมเกลาจิตใจของผู้วาด รวมถึงยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดใช้ถุงพลาสติกและลดภาวะโลกร้อนตามมติคณะรัฐมนตรีโครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า ได้เริ่มจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑, ๔และ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายวัย อาทิ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม นักเรียน นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนราชินี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจนเครือข่ายศิลปิน และประชาชนจิตอาสาสร้างสรรค์ลวดลายจำนวน ๑,๐๐๐ ใบ จากการได้เห็นพลังของผู้มีจิตอาสาดังกล่าว ประกอบกับความประสงค์ของผู้ร่วมกิจกรรมที่ต้องการให้มีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เกิดขึ้นอีก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงได้ขยายผลการสร้างเครือข่ายจิตอาสาโครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ: กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า ขึ้นอีกครั้ง จำนวน ๓๐๐ ใบ โดยร่วมกับศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอรี (Siam Discovery) พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมวาดภาพบนถุงผ้า ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ และกำหนดจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และหอศิลป์ถิ่นนาวี (Naval Art Gallery) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ หลังจากนั้นจะจัดส่งถุงผ้าให้กับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายนำถุงผ้ารวม ๕,๐๐๐ ใบ มอบให้กับโรงพยาบาล จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาริบดี โรงพยาบาลศิริราช และ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และต่อยอดมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลอื่น

แชร์