คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การพิจารณาคัดเลือกหาทีมผู้ชนะการแข่งขันในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น.

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกหาทีมผู้ชนะการแข่งขันในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) พร้อมด้วยนายจารุเชฏฐ์ เรืองสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีชนา เจริญเนตร อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.วีรพล เจียมวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขานฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ ผู้ก่อตั้งตลาดน้ำอัมพวา ตลอดจนผู้แทนชุมชนทั้ง 5 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ผู้แทนชุมชนบ้านโพนสูง ผญ.อรุณ ขันโคกสูง พร้อมคณะทำงาน ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านมะค่า คุณนิอร จันทร์โพธิ์ พร้อมคณะ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร นายประวิตร ชุมสุข พร้อมคณะ ผู้แทนชุมชนคุณธรรมบวร On tour บ้านโคกกลาง คุณบุญถม พันธ์ชมพู พร้อมคณะ และผู้แทนชุมชนคุณธรรมบวร On Tour บ้านธงชัย (จะโปะ) คุณศุภางค์ ต่างกลาง พร้อมคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯพิจารณาการนำเสนอแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุนชน พร้อมทั้งผลการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและพัฒนาทักษะให้กับคนในชุมชนฯ โดยทีมผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 ทีม ณ ห้องออดิเทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้จะทำการประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทางเพจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ เพจเฟซบุ๊กรายการชนช้างกราฟิก

แชร์