Facebook Logo

การรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “ Batik City”

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 10.00 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) รักษาราชการการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เป็นประธานในการรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “ Batik City” จำนวน15 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์