คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มชาติพันธลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔เวลา๐๙.๐๐น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มชาติพันธลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมทีคการ์เด้นสปา รีสอร์ท เชียงราย โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมฯ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ, นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน

การเสวนา หัวข้อ ” โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง โดยผู้ร่วมเสวนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ด้านผ้าทอ ประกอบด้วย

1. รศ.มาลี หมวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าหน่วยวิจัยศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3. ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานรักผ้าล้านนาเชียงราย กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ

4. นายสิริวัฑน์ เธียรปัญญา ผู้เชี่ยวชาญผ้าชาติพันธุ์ ผู้สร้างสรรค์ผ้าปักมือกองหลวงเชียงราย

การเรียนรู้หลักสูตรการออกแบบเบื้องต้น/ เทรนด์แฟชั่นปัจจุบัน, ทฤษฎีสี, การคิดนวัฒกรรม /การวาดและการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการออกแบบพื้นฐาน /การเขียนแบบและใบสั่งการจัดการในการผลิต /การผนวกหลักการขายเบื้องต้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าทอ กลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าทอ เส้นทางท่องเที่ยวผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกับพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขง ฯลฯ ต่อไป สำหรับผู้เข้าอบรมฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการผ้า ผู้ผลิตภัณฑ์จากผ้า ผู้สนใจ จำนวน 80 คน

แชร์