กิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์” ณ โรงเรียนวัดบางพลัด

กิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์ณ โรงเรียนวัดบางพลัด

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับโรงเรียนวัดบางพลัด จัดกิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย ประกอบด้วยกิจกรรมปักกระเป๋าใส่เหรียญ กิจกรรมวาดพวงกุญแจลายรดน้ำ กิจกรรมวาดลวดลายบนแก้ว และกิจกรรมสร้างลวดลายบนกระเป๋าผ้าดิบ เพื่อให้เด็กเยาวชน ได้รู้จักฝึกฝน เรียนรู้ สร้างเสริมทักษะกระบานการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านมิติงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในการนี้ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวณัฐชาฎา สุทธิสะอาด ได้มอบหมายให้ท่านรองฯ นางวราภรณ์ นาคคง นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แชร์