ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นและของดีบ้านฉันฯ

วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นและของดีบ้านฉัน ฯ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม และร้านค้า OTOP จากกรมการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดย เน้นการนำเสนอ Soft Power ของไทย ด้วยแนวคิด 5F ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และนานาชาติครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๗

ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้นำข้อมูลโครงการ Thailand Biennale,Chaing Rai 2023 มาร่วมจัดบูธนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

แชร์