ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบ รุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6)

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6)

โดยมีนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เข้าร่วมฟังการอบรม โดยมี ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ , ผศ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ และ อาจารย์สุวพัชร โสวภาค โดยทำหน้าที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะด้านการออกแบบแก่ผู้เข้าแข่งขัน สำหรับการบรรยายในวันนี้ มีการบรรยายเรื่องการออกแบบ เอกสารและแนะนำชุมชนป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ์ โดย ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการได้ปรับรูปแบบการอบรมให้เป็น New normal ซึ่งให้ผู้ร่วมรายการทั้ง 5 ทีม ได้แก่ ทีม Double D จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทีมชุบแป้งทอดจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทีมจิไป๋รู่นิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทีมแฮปปี้พัฟ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทีมขอจั๊กโบก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอบรมที่จังหวัดตัวเอง แบ่งเป็น 3 ที่ จังหวัดกรุงเทพ , จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสงขลา ผ่านระบบออนไลน์ Google meet ทั้งนี้การจัดอบรมเป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ